Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A

12+

Жалобы на всё
Не убран снег, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!
Вернуться к обычному виду
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:
САЙТ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА КЫZЫЛА
официальный сайт

ЭМЧИ ШУГУМУНУН АЖЫЛДАКЧЫЛАРЫНЫН ТЫВА ЧОНГА КЫЙГЫРЫЫ

 • 15 июля 2021

  Будьте здоровы!

  Эргим чаңгыс чер-чурттугларывыс! Эргим төрелдер, эштер, кожалар...!

  Тыва Республиканың эмчилер чөвүлели кижиниң кадыкшылынга аар, багай салдарлыг аарыг-биле демисежиринге дузалажыр дугайында кижи бүрүзүн дилеп, кыйгырып тур!

  Бөгүн аараан улустуң саны коронавирустуг инфекциянын тарап нептерээниниң мурнунда турган чергезиниң эн-не улуг көргүзүглеринге чедип, көвүдеп турар.

  Байдалды экижидер сорулгалыг, кыска үениң иштинде, республикада 12 ковид-госпитальдарны ажыдып тургускан. 16 дугаарлыг лицейге түр үеде ажылдаар ковид-госпиталь ажыдарынга белеткел ажылдары чоруп турар. Чадаана хоорайда немелде лабораторияны ажыткан. Лабораториялар дүн-хүн чок ажылдап турар. Дүрген дуза чедирер ажыл-агый черлериниң ажылы 22.00 шакта доостур. Хөй каналдыг ажылдаар чаңгыс аай 122 дугаарлыг телефон үзүктел чок ажылдавышаан. Ковид-диагностиканың Амбулаторлуг төвүн база ажыткан. Эмнер болгаш бот- камгаланыр чүүлдерни садып алырынче улуг хемчээлдиг акшаландырыышкынны чарып турар. Хөй санныг эмчилерни база өске-даа эмчи ажылдакчыларын Covid - госпитальдарда, дурген ажылдаар Covid - бригадаларда, хөй санныг вакцина салыр пунктуларда ажылдаары-биле мөөңнээн.

  Бо белен эвес үеде эмчи ажылдакчылары болбаан дээн мага-боттун база психологтуг базыышкынын ап турарлар. Кызыл зонага дүн –хүн чок ажылдаарга улуг күш үнер болгаш хүлээнген ажылын шынарлыг күүседиринге күжениишкинниг концентрация негеттинер. Бо берге үеде бодунуң ажылындан аңгыда, амбулаторлуг Covid-бригадаларнын эмчилери, үнүүшкүннер үезинде, аарыг улустарның талазындан базыышкынны ап, каржы хамаарылгага таваржып турарлар.

  Эргим чаңгыс чер-чурттугларым!

  Тургустунуп келген байдалда, бирги ээлчегде, эпидемиологтуг айыыл чок чоруктуң хемчеглерин сагып, бодуңарнын кадыкшылыңарга база долгандыр турар кижилерниң кадыкшылынга харыысалгалыг хамаарылгалыг болуруңарны диледивис.

  1.Бир эвес, силерниң анализинер түңнели багай, Covid-19 демдектерин тыпкан болза, бажыңыңарга арткаш, эмчини кыйгыртыңар. Харыы чок болза, телефонче долгааш, туттунуп, оожум чугаалажырын диледивис. Кижи бүрүзү ажылдаар олудунда бодундан хамааржыр шупту чүүлдү кылып турарын билип, силерниң деткимчеңер оларга негеттинип турар деп, бузуреп көрүңер. Дузаны дүрген болгаш шынарлыг алырынга, кижи бүрүзүнүң бодун оожум алдынарындан кол хамааржыр.

  2. Социалдыг хемчээлди сагынар. Поликлиникаларга азы өске-даа черлерге кижилерниң оран-сава иштинге турар санының дугайында негелделерни күүседири чугула херек. Бот-боттарыңарга хүндүткелдиг болуп, оран-савадан дашкаар ээлчеглерни сагып, чадалар кырынга бөлүглешпейн, эжикче хостуг эртер ээлчегни организастап кылырын кызыдыңар. Ол шупту чүүлдү шын сагыыр болза, ажылга кончуг дузалыг, нервилерге камналгалыг, база эң-не кол чүүл - инфекцияның халдаар айыылын эвээжедиринге улуг идиг болур.

  3.Хөй кижилер чыылган байырлалдарже баарындан ойталаар быжыг турушту, харыысалганы көргүзүңер. Аарыгны халдадып алыр айыылдан дезерин кызыдыңар. Санитайзерлерни, маскаларны ажыглаңар, бөдүүн саваң-биле холдарыңарны хөй удаа чуп туруңар. Хөй ажыглаар чүүлдерниң дезинфекциязын кылыңар. Хөй улус чыылган черлерже ажы-төлүңерни эдертпеңер.
  Ажыл-чорудулгаларга, байырлалдарга аймааңарның улуг назылыг, хүндүткелдиг кижилериңерниң киржилгезин негевеңер. Оларга камныг хамаарылгалыг болунар! Силерниң байырлалыңар оларга чуртталагазында сөөлгү болуп болур деп чүүлдү утпанар!

  4. Дарый тарыдып алырын диледивис! Чүгле хөй чурттакчы чоннуң тарыдып алганы-биле ниити иммунитетти чедип ап, өлүмнүг вирусту тиилеп алыр арга бар. Ол аралажыр болгаш бот-боттарывыс-биле ужуражыр хосталганы бээр! Өлүмнү чедирип болур вирусту халдадырының орнунга, вакцина алган соонда кыска үениң иштинде бодунуң багай байдалын шыдажыпканы дээре деп чүүдү билгени чугула. Вакцина алган улус база аарып болур, ынчалза-даа камгаланмаан улуска бодаарга, олар аарыгны чиик эртип турар.

  Байдалды билип турарыңар дээш четтирдивис! Кадык болуңар!
Возврат к списку